Familjen Sandström på Karlgård

Skelleftebygden, Karlgård
Läs mer om Karlgårdsarkivet i denna artikel av Skellefteåbygden nr. 1/2011 (klicka på länken)

Vid älven mellan Sörböle och Sunnanå i Skellefteå ligger Karlgård. Under 1800-talet låg bygdens främsta skeppsvarv här och drevs av familjen Sandström. Familjen var inte bara skeppsbyggare utan ägde även ett handelshus med beställningar från bland annat Stockholm, Gävle, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Deras skepp tog även frakter till hamnar runt Östersjön och bort mot England och Portugal.

Ur: Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet, Ulf Lundström, Skellefteå 2008. Fotograf: okänd
Foto ur: Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet, Ulf Lundström, Skellefteå 2008. Fotograf: okänd

Karlgårdsarkivet består av över 1200 handlingar från 1800-talets början fram till andra världskriget. När arkivet lämnades till Folkrörelsearkivet förstod dåvarande föreståndaren Peter Gustavsson genast att materialet var unikt och att det knappt fanns
något liknande någonstans.

Exempel på handlingar i arkivet är dagböcker från ett antal fartygsbyggen, brev och instruktioner till skeppare, kvitton på leveranser och åtskilliga privata brev.

Här nedan kan ni se exempel på två av de brev som finns bevarade. Det ena berättar om dåtidens tillverkare av ankarkätting och hur en ny typ av kvarnhjul ska provas fram, det andra ger en inblick i värdet av en dagstidning. För den historieintresserade finns många spår att spinna vidare på!

1937_001

Bolnäs & Järfsö d 12 september 1836

Heders Broder!

Dina båda högst välkomna bref har jag haft nöjet emottaga vid min hemkomst från en resa som jag gjort till Storjufrun och Gefle. Dett skall uppföras en båk på nämnde jufrun hvilken jag speckulerade på, att antiprinera men den gick till för låg summa att jag icke kunde ingå på dett.

Mina göromål hindra mig att nu resa ner till Stockholm och således får vi ej träffas därstädes om icke du blifver där hela hösten, då torde dett hända att vi därstädes träffas, du nämner att du skall taga en ketting från Furudal, på deras godhet kan jag fult försäkra dig om att den fulkomligen motsvarar de Engelska kettingarna i alla afseenden och hvad som beträffar deras styrka så pröfva alla så väl större som finare kettingar, och om man är närvarande eller ej så får man dem lika goda, stöden göres äfter som du önskar i alla kettingar som tillverkas på Furudal och i utseende kan dom icke tillverkas bättre på något annat ställe, så att jag tror att du skall fullkomligen blifva nöjd med det samma, jag skrifver till en god vän på bruket och bad honom att han ovillkorligen lagar dig en stark och vacker tjetting.

Du skall vara god att göra en tjenst åt mig, underrätta dig om den mjölqvarn som ligger utmed Röda och Blåa slussen huru den kan arrenderas på kortare eller längre tid dock får du icket låta någon veta att jag bet dig därom – orsaken hvarför jag vill arrendera denna är att jag uppfunnit ett hjul som jag kan sätta i rörelse ehuru det fästes alldeles under vattenytan och har en minst 10-dubbel kraft mot ett annat kvarnhjul eller sådanna som nyttjas vid nämnde qvarn, och således kan ett sådant hjul begagnat derstädes nästan alltid hålla qvarnen igång.

Herrom får du ingenting nämna fören du ser min patentansökning införd i Stads Tidningen.

Skrif och underrätta mig huru det är mäd omnämnde qvarn tillika om du tänker på öferluleå eller någon byggnad på gården. Min hälsning till din kära far och moder jemte din syster dig sjelf vare ej glömd av       

Vännen OG Alm

1937_003
1937_004

Ädle och Högaktade Herr Copwerdie och Skepps Byggmästare!

Som jag narrat mig med det hoppet, att min son skulle prenumerera äfven detta år på awisorna, hvilket likväl icke skett; Så har den ledsamheten träffat mig, att jag altifrån detta års början icke fått läsa mer än några strödda Blad af afton Bladet, och som jag av Herr Krono Befallningsman Clausén, som skall wara Herr Capitens medintressent i afton Bladet hört att de stadna hos Herr Capiten; så drifver mig ledsnaden, att i förlåtande på Herr Capitens ädelmod och gunst, ödmjukast anhålla, att, om möjligt är, få låna de lästa numrorna från nyåret till denna tiden, emot det jag vågar försäkra, att med ödmjukaste tacksägelse skyndsamt och ordentligen efter nummer, samt utan att nedsmutsa eller illa hantera något blad, återställa alt vad Herr Capiten skulle gunstbenäget hafwa godheten att lemna mig, och jag skall, då Gud mig nåd förlänar, söka redligt upfylla mitt löfte och förbindelse, ty det blefwe mig ett nöje så wäl som sysselsättning, emedan jag icke är af angelägna göromål occuperad. Wärdes förlåta mitt driftiga företag, om gunstligt swar anhålla ödmjukast, antingen jag häri lyckas eller skulle misslyckas, hvarmed jag ock måste vara nöjd sedan jag hördt mig för, och med högaktning har äran förblifva

ädle och Högaktade Herr Capitens

Morön d: 13 maji, 1833        

ödmjuke tjänare, Jonas Widestedt, f:d: Comminister

Text och bildurval: Marika Eserstam Kjellsson.

Källor:
Arkivet från Karlgård, Sörböle (Folkrörelsearkivet i Västerbotten)
Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet, Ulf Lundström, Skellefteå 2008
Sevärt längs Hälsans stig, Skellefteå hembygdsförening 2014
Skelleftebygden – Tidning för lokalhistoria, 1/2011 (klicka på länken för att komma till tidningen!)