Landshövdingebrevet från 1773

År 1773 beordras Holmöns byamän, genom ”Oppen Ordres”, att genast avsända en båt med några män över Kvarken. Det är landshövdingen i Umeå, Magnus Adolf von Kothen (1704-1775), som har angeläget bud till sin kollega herr Baron Generalmajoren landshövdingen och riddaren Lorenz Johan Göös (1717-1774) i Vasa. Holmöns byamän befordrar brevet till Björkö, Finland där Björkö byamän tar vid och för brevet vidare till Vasa. Brevet kvitteras i Vasa som bevis på att det blivit Göös tillställt.

Landshövdingebrev

Det angelägna brevet hittades i Ytterbodas byarkiv och är av privatkaraktär. Det är ett brev kollegor och vänner emellan som uppnått aktningsvärd ålder och ser slutet på sina liv närma sig. Inom två år kommer också de båda brevskrivarna att vara döda. Tonen i brevet är mycket religiöst färgad och uttrycker ofullkomlighet och vilja till underkastelse för ”wy äro ofullkomlige han är kommen at frälsa, wy äro alla som hafwa honom af nöden ty wy äro syndare.” Om sig själv och om sin sista levnadstid säger von Kothen, ”tårar och väntan efter den dag att Jesu kiärlek hade fult herrewälde öfwer alla mina rörelser och böjelser wy sitter i mitt fängelse i wäntan och sökan och qwittrar om seger, men huru långt den är borta vet iag icke, iag lider och bidar … äro icke många sandkorn kwar uti mitt timglas”. Brevet avslutas, ”nu ordar iag icke mer, herren Jesus som eder har kallat till sitt underliga liv, förvara och bevara det som han eder gifwitt hafwer, till sitt nams förhärligande at hela eder siäl och kropp.”

Klicka här för PDF med brevet i helhet