Välkommen till Folkrörelsearkivets årsmöte den 20 april!

Kallelse till årsmöte för Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Härmed kallas medlemsorganisationerna i Folkrörelsearkivet i Västerbotten till årsmöte torsdagen den 20 april 2023.

Tid: 18.30

Plats: Sveasalen, Ordenshuset, Skolgatan 48, Umeå

Ombud Enligt stadgarna representeras ansluten medlemsorganisation med ett (1) ombud vid Folkrörelsearkivets årsmöte.

Ombud utses av behörig representant för organisationen och har rösträtt vid årsmötet.

Observera att vi vill ha anmälan av ombud senast den 7 april för att kunna förbereda röstlängden.

Anmäl gärna ombud till årsmötet direkt via detta formulär: https://forms.gle/dUGCguTi6rwhGcAP6

Anmälan kan även göras via detta dokument som laddas ned, fylls i och skickas till info@folkrorelsearkivet.se:

Motioner Föreningens stadgar anger att motioner eller annan fråga som ska behandlas vid årsmötet ska lämnas in skriftligen till styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet ska därför vara Folkrörelsearkivet tillhanda senast torsdagen den 30 mars 2023. Motioner sänds via e-post till info@folkrorelsearkivet.se.

Nomineringar Förslag till nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning ska vara valberedningen tillhanda senast torsdagen den 30 mars 2023. Ladda gärna ner denna blankett för att ange nomineringsförslag:

Skicka nomineringsförslag via e-post till info@folkrorelsearkivet.se.

Årsmöteshandlingar skickas ut till de anmälda ombuden i god tid före årsmötet. De publiceras även på Folkrörelsearkivets hemsida: folkrorelsearkivet.se.

Förslag till föredragningslista vid årsmöte med Folkrörelsearkivet i Västerbotten torsdagen den 20 april 2023

Ärende

1. Årsmötets öppnande

2. Parentation

3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

4. Godkännande av kallelse

5. Fastställande av föredragningslista

6. Val av mötesfunktionärer

a. Ordförande

b. Sekreterare

c. Justerare tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022

8. Revisionsberättelse för 2022

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Disposition av årets resultat

11. Motioner

12. Medlems- och arkivavgifter för 2023

13. Arvoden, reseersättningar och traktamenten för styrelse och revisorer

14. Verksamhetsplan och budget för 2023

15. Val av styrelse

a. Tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)

b. Tre personliga suppleanter (2 år)

16. Val av revisorer och revisorsuppleant

17. Meddelande om auktoriserad revisor och revisorsuppleant

18. Val av valberedning

19. Övriga frågor

20. Mötet avslutas