Stadgar för folkrörelsearkivet i Västerbotten

§ 1 Arkivets ändamål

Folkrörelsearkivet i Västerbotten utgör en sammanslutning av i Västerbotten hemmahörande organisationer av folkrörelsekaraktär. Arkivets uppgift är att samla, bevara, för forskning tillhandahålla samt tillgängliggöra skrivna handlingar, trycksaker, bilder och föremål från i första hand verksamma eller tidigare verksamma folkrörelseorganisationer inom Västerbottens län. Föreningens verksamhetsområde är Västerbottens län med arkivlokaler och arbetsplatser i Umeå och Skellefteå.

§ 2 Representation

Ansluten organisation företrädes med 1 ombud vid arkivets huvudsammanträden. Ombuden utgör arkivets representantskap, som väljer arkivets styrelse.

§ 3 Representantskapet

Representantskapet sammanträder till årsmöte senast före mars månads utgång. Kallelse till extra årsmöte utfärdas då styrelsen eller minst ¼ av antalet anslutna organisationer begär det.

Till sammanträde skall kallelse utfärdas senast 30 dagar före mötet. Ärende, som avser ändring av stadgarna eller ändring av fastställd avgift eller annan större ekonomisk fråga, må ej avgöras med mindre ombuden delgivits detta i kallelse. Kallelse till årsmöte skall upptaga val av styrelse och revisorer samt fråga om ansvarsfrihet.

Förslag om viss frågas behandling på representantskapets sammanträde skall skriftligen inges till styrelsen senast 14 dagar före sammanträdet. Vid årsmötet skall förekomma behandling av styrelsens och revisorernas berättelser för näst föregående verksamhetsår, frågan om ansvarsfrihet samt val av styrelse och revisorer jämte suppleanter för dessa, ävensom av styrelsen förelagda ärenden och av ansluten organisation i stadgeenlig ordning ingivna förslag. Beslut kan fattas med enkel majoritet av de i omröstningen deltagande samt genom öppen omröstning, såvida icke vid sammanträdet förslag framställes om sluten omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör. Kostnaden för deltagande i representantskapet bestrids av respektive organisation.

§ 4 Styrelsen

Arkivets styrelse består av 9 ledamöter. Av dessa utser föreningen 6 ledamöter med en mandatperiod på två år. Västerbottens läns landsting samt Skellefteå och Umeå kommuner utser vardera 1 ledamot jämte suppleant med mandatperiod, som sammanfaller med mandatperioden för kommunala styrelser och nämnder. Kommunerna bestrider själva rese- och sammanträdeskostnader för sina ledamöter.

Ordföranden och halva antalet ledamöter väljs ena året och andra året kassören och de övriga. Om ordförande eller kassören avgår under verksamhetsåret skall nyval äga rum.

I övrigt fördelar styrelsen inom sig de olika funktionerna. I samma ordning, som för val av styrelse är stadgat, utses på årsmötet 6 styrelsesuppleanter, vilka vid ledamots förfall eller avgång inträder i styrelsen i den ordning årsmötet fastställer. Suppleanterna kallas till styrelsens sammanträden, där de äga yttranderätt men icke beslutanderätt.

För styrelsebeslutens giltighet erfordras, att mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller utslagsröst för ordförande.

Styrelsen har rätt att inom sig utse ett arbetsutskott på 3 ledamöter jämte 3 personliga suppleanter.

§ 5 Personalrepresentation i styrelsen

Vid styrelsens sammanträden äger rätt att delta högst 3 företrädare för de anställda. Dessa skall vara anställda av föreningen och utses av de lokala fackliga organisationer, som är bundna av kollektivavtal med föreningen. Företrädare för de anställda får delta i styrelsens överläggningar men ej i besluten. De får dock ej delta i överläggning rörande fråga, som gäller avtal om lön eller annan förmån för de anställda.

§ 6 Firmateckning

Styrelsen utser de personer, som skall äga rätt att teckna föreningens firma.

§ 7 Räkenskaper

Styrelsens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet skall vara revisorerna tillhanda senast 1 månad efter räkenskapsårets utgång.

Till årsmötet skall styrelsen avlämna en av styrelsens ledamöter underskriven berättelse över verksamheten under föregående år. Denna berättelse skall upptaga vinst- och förlusträkning samt in- och utgående balansräkning.

§ 8 Revision

För granskning av styrelsens verksamhet utser årsmötet årligen 2 revisorer jämte 2 suppleanter. Därtill utser Västerbottens läns landsting 1 revisor och 1 suppleant med mandatperiod, som sammanfaller med mandatperioden för kommunala styrelser och nämnder. Det åligger revisorerna att verkställa årsrevision av styrelsens berättelse och förvaltning och däröver till årsmötet angiva berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

Revisorerna skall även under löpande verksamhetsår företaga granskning och inventering.

Årsrevision skall vara verkställd och berättelse däröver ingiven till styrelsen inom en månad från den dag, då bokslutet överlämnades till revisorerna.

§ 9 Avgifter

Organisation, som enligt § 1 nyttjar arkivets tjänster, blir medlemmar efter ansökan om inträde. Varje ansluten organisation erlägger årsavgift, varom årsmötet beslutar. Ansluten organisation äger efter ansökan rätt att utträda ur föreningen.

Varje ansluten organisation erlägger årsavgift, varom årsmötet beslutar. Ansluten organisation äger efter ansökan rätt att utträda ur föreningen. Distriktsorganisation, som utnyttjar arkivets tjänster, skall anslutas som medlem och erlägga årsavgift. Övriga organisationer m fl, som enligt § 1 utnyttjar arkivets tjänster, blir medlemmar efter ansökan om inträde.

§ 10 Upplösning

Föreningen får icke upplösas, om minst två av de anslutna organisationerna önskar fortsätta verksamheten. I händelse av upplösning skall tillhörigheter och tillgångar, sedan anslutna organisationer tillskrivits, överlämnas till organisation med närliggande verksamhetsområde.

§ 11 Ändring av stadgar

För stadgeändringar fordras två på varandra följande årsmötesbeslut eller kvalificerad majoritet (2/3) vid första årsmötet.

 

Stadgarna antagna vid ordinarie årsmöten 1985-10-07 och 1986-10-06

Stadgarna är reviderade vid ordinarie årsmöten 2005-03-21, 2006-03-20, 2011-03-22, 2012-03-22, 2014-03-25 och 2015-03-25.